Shrnutí činnosti organizace – červen 2013

obrazekUdálosti měsíce června byly silně ovlivněny nepříznivými klimatickými podmínkami, které vygradovaly v lokální povodně a negativně ovlivnily odchov ryb v některých rybochovných zařízeních. Dále se pokračovalo v odchovech raných stádií ryb v areálu sádek a proběhlo také několik vysazení rybích násad na naše mimopstruhové revíry.

1. Odchov plůdku mníka jednovousého

Odchov plůdku mníka jednovousého byl ukončen podle předpokladů v první dekádě měsíce června. Bohužel se nepodařilo dosáhnout očekávaného výsledku zejména vlivem některých nepříznivých faktorů. Nejzásadnější problém byl shledán ve špatném zabezpečení výpusti sádky při počáteční fázi odchovu, vlivem kterého došlo zřejmě k úniku většiny obsádky. Celkově se podařilo odchovat pouze několik stovek kusů. Celý výlovek byl vysazen do sportovního revíru Otava 4. Chybějící počet mníků nutných ke splnění zarybňovacího plánu byl dodán Jihočeským územním svazem.

Plůdek mníka jednovousého

Plůdek mníka jednovousého

Plůdek mníka jednovousého

Plůdek mníka jednovousého

2. Vliv povodní na naše rybochovné objekty

Jak již bylo v úvodu zmíněno, také našim rybníkům se nevyhnuly ničivé záplavy, které se prohnaly přes naše území počátkem měsíce června. Nejvíce poškozen byl rybník Sedlo 2, u kterého došlo k poničení bezpečnostního přepadu a došlo k částečnému protržení hráze. Oprava toho rybochovného zařízení bude probíhat na podzim po skončení výlovů. Další ztráty byly zaznamenány především na rybích obsádkách na rybnících Komora a Pořičí, kde došlo k částečnému vypláchnutí obsádky. Negativně byl ovlivněn také odchov rychleného candáta na sádkách, kde došlo vlivem silných přívalových dešťů k podkalení a úhynu obsádky na sádce č.2.

3. Odchov rychleného plůdku candáta

Odchov i nadále probíhá na bazénu č. 1 a na sádce č. 2 a č. 3. Ke krmení je využíván výhradně tříděný zooplankton. Výlov všech tří nádrží je naplánován na červenec a o výsledcích budete informováni v následujících příspěvcích.

4. Odchov plůdku lipana podhorního

Váčkový plůdek lipana podhorního byl zakoupen v počtu 20 tis. ks z umělé rybí líhně Borová Lada patřící pod Správu národního parku Šumava. Počáteční fáze odchovu probíhala na žlabech v líhni a ke krmení byla využívána především komplexní krmná směs v kombinaci s žábronožkou solnou. Po rozkrmení byl plůdek lipana vysazen na bazén č. 2, sádku č. 1 a rybníček ve Sloučíně, kde bude probíhat další odchov zhruba do poloviny měsíce srpna.

Plůdek lipana podhorního na žlabu

Plůdek lipana podhorního na žlabu

5. Vysazení ryb na revíry MO

Také v tomto období probíhala četná vysazení doplňkových druhů ryb do našich sportovních revírů. Jednalo se především o plůdek mníka jednovousého v celkovém množství 1 850 ks, o plůdek podoustve říční v počtu 2 500 ks a ročka lipana podhorního v množství 1 500 ks a velikosti cca 12 cm.

6. Sezónní práce a drobná údržba na rybochovných objektech

Rovněž v měsíci červnu probíhala drobná údržba a nutné sezónní práce na našich rybochovných objektech. Jako největší akci můžeme zmínit vyčištění náhonu na Blatský rybník, která již byla silně zanesena listím a ostatními sedimenty.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.