Shrnutí činnosti organizace - červen 2011

obrazek Nejdůležitejším úkolem uplynulého měsíce byl úspěšný odchov rybích plůdků. Bohužel špatná kvalita vody ať už na přítoku do sádek z rybníka Blatského, či na rybníce ve Sloučeni sebou přinesla řadu problémů.

1. Odchov plůdku parmy říční na sádkách

Odchov plůdku parmy říční pokračuje na zrekonstruované sádce č. 2 viz. informace v novinkách z předešlých měsíců. K chovu je odebírána voda z řeky Volyňky přiváděná na sádku přes speciálně upravený filtr, který zabraňuje vniknutí plevelných ryb. Jako krmivo je využívána především přirozená potrava v podobě zooplanktonu a žábronožky solné. Konec odchovu je plánován při dosažení kusové velikosti plůdku cca 8 – 10 cm.

Plůdek parmy říční na sádce č. 2

Plůdek parmy říční na sádce č. 2

2. Odchov plůdku mníka jednovousého ve venkovních bazénech

Díky problémům s kvalitou vody ve venkovních bazénech musel být odchov plůdku mníka jednovousého ukončen cca o 14 dnů dříve oproti předpokladům. Zhoršená kvalita vody v řece Volyňce se bohužel negativně projevila na kusovém přežití chovaných ryb. Přesto se podařilo odchovat cca několik tisíc kusů. Část ryb byla použita k zarybnění našeho revíru Otava 4. Zbytek byl prodán k další distribuci.

3. Odchov plůdku lipana podhorního

Jak jste byli již informování na našich webových stránkách, odchov plůdku lipana podhorního probíhá současně na dvou nádržích: na rybníku ve Sloučeni a na sádce č. 3 v objektu sádek u Blatského rybníka. Zatímco na sádkách probíhá odchov zatím dle předpokladů bez větších kusových ztrát, na rybníce ve Sloučeni došlo k částečnému úhynu obsádky díky deficitu kyslíku, který byl zapříčiněn svedením přítoku vody mimo rybník. Doufejme, že se jednalo pouze o nešťastnou náhodu způsobenou neznalostí v oblasti chovu lososovitých ryb, a nikoliv o úmysl s cílem poškodit naši organizaci. Příspěvek bude v dalších měsících doplněn o detailní fotografie. V současné době je vzhledem k velikosti a plachosti ryb pořízení kvalitních fotografií značně problematické.

4. Odchov rychleného plůdku kapra na sádce č. 1

Vlastní odchov plůdku kapra je prozatím realizován na sádce č. 1. Ani tady se nám bohužel nevyhnuly problémy s deficitem kyslíku a zejména s vysokým pH. Z pohledu celkového počtu chovaného plůdku, který se pohybuje v řádech několika tisíců kusů, lze celkové ztráty považovat za minimální, neboť se pohybují v desítkách jedinců. Koncem měsíce června bude část ryb přelovena a jejich další odchov bude probíhat na rybníčku „Grafitka“ v Poříčí. Na rybníku proběhly již nezbytné produkční přípravy, zejména zabezpečení sítem na odtokové rouře proti úniku ryb a vyhnojení s cílem zvýšit rozvoj přirozené potravy.

Detailní pohled na plůdek kapra při kontrole růstu

Detailní pohled na plůdek kapra při kontrole růstu

Plůdek kapra obecného při přelovení sádky

Plůdek kapra obecného při přelovení sádky

5. Kontrolní odlovy na rybnících MO

Koncem měsíce června proběhly na všech rybnících obhospodařovaných naší organizací kontrolní odlovy sledující zdravotní stav a dosažené kusové přírůstky za předchozí období. Až na drobné výjimky (rybník Kraselov) jsou dosažené kusové přírůstky i zdravotní stav uspokojivé. Rybník Kraselov získala naše organice až v březnu tohoto roku bez možnosti rybník slovit. Na tomto rybníce musel být navýšen krmný plán. Nedostatečné kusové přírůstky jsou způsobené zejména vysokou obsádkou karase stříbřitého. Nejvyšších kusových přírůstků bylo dosaženo na rybnících Jetišov a Střela.

Násada kapra obecného s rybníku Střela 2

Násada kapra obecného s rybníku Střela 2

6. Vysazení ryb na revíry MO

V měsíci červnu došlo k vysazení některých druhů ryb v rozsahu zarybňovacího plánu. V rámci čerpání grantu z programu Jihočeského kraje se jednalo o 10 000 kusů Car. Ryby byly vysazeny na revíry Otava 3 a Otava 4. Dále se uskutečnilo vysazení 150 kg pstruha duhového o průměrné kusové hmotnosti 0,50 kg na revíru Otava 4.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.