Shrnutí činnosti organizace - červenec 2011

obrazek Nejdůležitější novinky měsíce července se opětovně týkaly komplikací během odchovu plůdku ryb, přičemž tyto těžkosti někde vyústily až k nouzovému výlovu nádrže.

1. Odchov plůdku lipana podhorního

Ani v měsíci červenci se nám bohužel nevyhnuly dílčí problémy v průběhu odchovu ročka lipana podhorního. Tyto komplikace byly způsobené nežádoucí manipulací s přepouštěcím zařízením zásobujícím sádky vodou z Blatského rybníka. Jen díky včasnému zásahu nedošlo k vyplavení ryb. Vniknutí plevelných ryb zabránilo síto umístěné na přítoku do sádky. Po této negativní zkušenosti budou obě výpusti umožňující napájení sádek vodu z Blatského rybníka opatřeny krytem a zámkem zabraňujícím nepovolené manipulaci. Další problémy způsobuje nadměrný výskyt vláknité řasy, která nebezpečně zvyšuje pH, což umocňuje toxicitu některých plynů ve vodě, zejména amoniaku. Řasa je prozatím likvidována mechanicky, ke stabilizaci pH je využíváno doplňkové dezinfekční vápnění. I přes tyto výše zmíněné problémy nedošlo v měsíci červenci k žádným výrazným kusovým ztrátám.

Plůdek lipana podhorního při kontrole růstu a zdravotního stavu

Plůdek lipana podhorního při kontrole růstu a zdravotního stavu

Detailní pohled na plůdek lipana podhorního

Detailní pohled na plůdek lipana podhorního

2. Vysazení ryb na revíry MO

Rovněž v měsíci červenci došlo v rámci zarybňovacího plánu k vysazení některých druhů ryb do našich vod. Jednalo se o plůdek těchto druhů: jelec tloušť v počtu 4 000 ks a podoustev říční v počtu 3 500 ks. Oba tyto druhy byly vypuštěny na vhodné úseky Otavy 3 a Otavy 4.

3. Kontrolní odlovy na rybnících MO

Zhruba po třítýdenním intervalu od prvních „prubů“ jsme pokračovali v opětovných kontrolních odlovech na všech našich chovných rybnících. Cílem této aktivity bylo zjistit aktuální zdravotní stav a kusové přírůstky obsádek. Téměř na všech rybnících byly dosaženy nebo překročeny očekávané přírůstky a ryby vykazovaly dobrý zdravotní stav. Nejlepší výsledky byly prozatím zaznamenány na rybníce Střela 2.

Detailní pohled na plůdek lipana podhorního

Násada kapra obecného na rybníce Střela 1

Detailní pohled na plůdek lipana podhorního

Lín obecný z obsádky na Střele 1

Detailní pohled na plůdek lipana podhorního

Amur bílý při kontrolních odlovech na Střele 1

4. Nucený nouzový výlov rybníku v Pořičí

Vzhledem ke špatným kyslíkovým poměrům na rybnících v Poříčí jsme byli nuceni 23. července přistoupit k nouzovému výlovu nejmenšího z nich (výměra rybníka cca 0,1 ha). Nedostatek kyslíku byl způsoben především nedostatečným přítokem vody do rybníka a propouštěním dna, negativně se na tomto stavu rovněž podepsala silně zhuštěná obsádka kapra a následná zvýšená aplikace krmiv. Z původní obsádky kapra obecného cca 1 000 ks o kusové hmotnosti 3,5 dkg bylo sloveno přibližně 900 ks o průměrné hmotnosti 11 dkg. Z další obsádky skládající se z rychlené štiky, které bylo nasazeno cca 800 ks o velikost 3–4 cm, se podařilo získat jen 60 ks násadové štiky o průměrné délce 15 cm. Slovená obsádka kapra byla dosazena na rybník ve Smiradicích. Získaná násadní štička byla vysazena do revíru Otava 4.

5. Údržba hrází rybníků, pozemků a sádek

Během měsíce července proběhla údržba všech pozemků včetně objektu sádek a rybochovných objektů v majetku nebo pronájmu MO. Došlo k vysečení hrází a vyčištění stok na rybnících a sádkách. Dále byly za využití herbicidů potlačeny nálety dřevin a plevelů. V neposlední řadě došlo k mechanické likvidaci přemnožené měkké makrovegetace na některých našich rybních.

6. Nákup nových pozemků

Z dalších novinek je nutné, také zmínit dotažení koupě pozemku na Sedle v katastrálním území obce Střelské Hoštice. Jedná se o pozemek o výměře cca 1 ha, na kterém již v minulosti rybník stál, proto by jeho obnova neměla být složitá. Nově vybudovaný rybník by měl sloužit jako plůdkový výtažník, sloužící k odchovu ranných stádií ryb, převážně kapra.

7. Průběh odchovu plůdku dalších druhů ryb

O situaci v dalších chovech, především plůdku parmy říční a kapra obecného, budete podrobněji informováni v příspěvku za měsíc srpen. Už nyní je však možno konstatovat, že především odchov plůdku parmy říční se oproti loňskému roku zřejmě příliš nevydařil. Podrobnější analýza příčin a následná opatření nejsou ještě zcela vyhotovena.

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.