Shrnutí činnosti organizace – červenec 2013

obrazekTaké v měsíci červenci se odehrála řada zajímavých událostí, které stojí za podrobnější komentář v tomto příspěvku. Jednalo se především o ukončení odchovu raných stádií doplňkových druhů ryb a jejich následné vysazení do revíru v péči naší MO. Proběhly také zkušební odlovy na všech našich chovných rybnících a v neposlední řadě se pokračovalo v sezónních pracích na rybochovných objektech.

1. Ukončení odchovu rychleného candáta obecného

Začátkem měsíce července došlo ke slovení nádrží s obsádkou rychleného plůdku candáta obecného. Část výlovku byla použita k osazení našich chovných rybníků, kde bude probíhat odchov do tržní velikosti. Většina slovené obsádky v počtu 10 000 ks a velikosti cca 5 cm byla rovnoměrně vysazena do našich mimopstruhových revírů s využitím grantu Jihočeského kraje.

2. Ukončení odchovu plůdku lipana podhorního

Vzhledem k extrémně vysokým teplotám v tomto období jsme byli nuceni přistoupit k výlovu plůdku lipana podhorního v prostorách sádek. I vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se podařilo odchovat pouze cca 650 ks v průměrné velikosti 8 cm. Celá vylovená obsádka byla vysazena do revíru Otava 4. Odchov i nadále pokračuje na rybníčku ve Sloučíně.

3. Odchov plůdku kapra obecného

Odchov plůdku kapra probíhá v současné době především na rybníce Jetišovský a rybníčku v Pořičí. Vzhledem k vysoké obsádce na rybníčku v Pořičí jsme během měsíce července s využitím podložní sítě a čeřenu odlovili část obsádky v počtu cca 4 000 ks, které jsme přesadili do rybníka v Jetišově. Odchov plůdku kapra bude probíhat do jara 2014 a o výsledcích budete průběžně informováni.

Plůdek kapra obecného

Plůdek kapra obecného

Plůdek kapra obecného – detailní pohled

Plůdek kapra obecného – detailní pohled

4. Kontrolní odlovy na chovných rybnících

Poslední dekáda měsíce července posloužila k provedení kontrolních odlovů na našich chovných rybnících s účelem posoudit růst a zdravotní stav chovaných obsádek především kapra. Dalšími sledovanými druhy byla především násada lína obecného, amura bílého a plůdek dravých ryb. Obsádky většiny chovných nádrží vykazují dobrý zdravotní stav a uspokojivý růst. Pouze na rybníku V Jamách v Pořičí dochází vlivem masivního rozvoje měkkých vodních porostů, zejména okřehku menšího, k výrazným kyslíkovým deficitům, vlivem kterých obsádka nepřijímá potravu a došlo zde již k několika úhynům.

5. Podání žádosti o náhradu škod na rybách způsobených zvláště chráněnými živočichy

Koncem měsíce července se podařilo administrativně dokončit opětovné podání žádosti o náhradu škod na rybách způsobených vydrou říční. Naší organizaci byla přiznána náhrada v celkové výši 40 000 Kč za uplynulých šest měsíců.

6. Sezónní práce a údržba rybochovných objektů

I v tomto období pokračuje údržba a nutné sezónní práce na našich rybochovných objektech. Jedná se především o sečení hrází chovných rybníků a drobné opravy v areálu sádek. Z větších akcí je nutné zmínit především opravu přítokové stoky na rybníčku Grafitka v katastru obce Katovice a oprava fasády klubovny v areálu sádek u Blatského rybníka.

Opravená fasáda klubovny v areálu sádek

Opravená fasáda klubovny v areálu sádek

Nově zbudovaný přítok na rybníku Grafitka

Nově zbudovaný přítok na rybníku Grafitka

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.