Shrnutí činnosti organizace - srpen 2011

obrazek Nejdůležitější události měsíce srpna jsou úzce spjaty s extrémními teplotami a náhlými změnami tlaku, které sebou bohužel opět přinesly komplikace jednak v odchovu plůdku na sádkách, tak v hospodaření na rybnících.

1. Pokračující odchov plůdku kapra

Jak jste již byli informováni v příspěvku za měsíc červen, je další odchov plůdku kapra realizován na dvou sobě nezávislých lokalitách. Počátkem měsíce července byla část obsádky Kr (2 000 ks) ze sádky č. 1 odlovena a převezena do rybníčku „Grafitka“ v Poříčí. Zbytek obsádky byl ponechán v sádce č. 1, kde pokračuje následný odchov. Průběh odchovu zatím probíhá bez vážnějších komplikací a výrazných kusových ztrát. Začátkem měsíce září budou obsádky obou nádrží sloveny a vysazeny do vhodné lokality k následnému překomorování. O konečném výsledku chovu budete informováni v některém s následujících příspěvků.

Plůdek kapra obecného na sádce č. 1

Plůdek kapra obecného na sádce č. 1

Detailní pohled na plůdek kapra obecného

Detailní pohled na plůdek kapra obecného

2. Průběh odchovu plůdku parmy říční na sádce č. 2

Ihned po vysazení rozkrmeného plůdku z líhně do venkovních prostor byl vlastní chov provázen značnými kusovými ztrátami. V současnosti probíhá detailní analýza neúspěšného odchovu s cílem eliminovat ztráty v následujících letech pomocí konkrétních opatření. Výlov značně zdecimované obsádky proběhne v první dekádě měsíce září a o konečném výlovku i přijatých opatřeních přineseme zprávy v následujícím měsíci.

Plůdek parmy říční, na obrázku uprostřed

Plůdek parmy říční (na obrázku uprostřed)

3. Komplikace při odchovu lipana podhorního

Vlivem vysokých teplot vzduchu v poslední dekádě měsíce srpna došlo k výraznému nárůstu teploty vody na sádkách, která dosáhla až 26 °C. Pro raná stádia lipana podhorního je takováto hodnota již letální teplotou. Tento problém byl ještě umocněn faktem, že díky probíhajícím opravám na vodní elektrárně nebylo možno několik dní navýšit přítok chladnější vody z Volyňky. Došlo tudíž k úhynu několika set kusů z původní obsádky a oslabení ostatních ryb. Navíc část oslabené obsádky byla napadena ektoparazitem kapřivcem druhu Argulus coregoni. V současnosti probíhají opatření k eliminaci dalších ztrát, která spočívají v maximálním možném zprůtočnění nádrže spojeným s navýšením krmné dávky s cílem zlepšení kondice chovaných ryb.

Plůdek lipana podhorního napadený kapřivcem

Plůdek lipana podhorního napadený kapřivcem

4. Kontrolní odlovy na rybnících MO

Stejně jako v předešlých měsících jsme i v srpnu pokračovali v kontrolních odlovech na všech rybnících spolku s cílem posoudit zdravotní stav a dosažené hmotnostní přírůstky chované obsádky. I přesto že jsme museli na některých rybních (Smiradice, Poříčí, Sedlo1) vlivem kyslíkových deficitů upravit plánovanou krmnou dávku, bylo dosaženo uspokojivých výsledků a ryby byly shledány v dobrém zdravotním stavu.

5. Zabezpečení přepouštěcích zařízení na rybníce Blatský

Aby došlo k zabránění nevhodné manipulace s přívodem vody na sádky z Blatského rybníka cizím osobám, byly obě přepouštěcí zařízení opatřeny kovovou petlicí a zámkem. Díky neuzamčení těchto přepadů docházelo v minulosti vlivem neoprávněné manipulace k opakovaným ztrátám na rybí obsádce.

Zabezpečení přepouštěcího zařízení na rybníce Blatský

Zabezpečení přepouštěcího zařízení na rybníce Blatský

Ing. Jan Šampalík

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.